X. ročník FOTOSOUTĚŽ MYSLI NA LESY

partneři soutěže

Martin Rak

Patronem letošního ročníku soutěže je fotograf Martin Rak

Vítězné snímky posledního ročníku


1. Milan Samochin - V hlubokém lese
Lesní magie

2. Lukáš Těžký - Dlouhý kouř
Lesní magie

3. Lešek Podhorský - Podzimní les
Lesní magie

1. Adrián Mišiak - Dead tees
Krása Mrtvého dřeva

2. Jan Kodet - Elegie pro padlé
Krása Mrtvého dřeva

3. Lucie Slavíčková - Výměna generací
Krása Mrtvého dřeva

1. Adam Kubíček - 17 let po požáru
Rodící se les

2. Lukáš Hrnko - Macrohouba
Rodící se les

3. Martin Tůma - Nový život
Rodící se les
Cena kanceláře FSC: Pavel Russe – Když jste promočeni…


Smyslem fotografické soutěže je podpořit přírodě blízké lesní hospodaření a také odpovědnou spotřebu dřevěných výrobků. V rámci soutěže jsou vyhlášeny tři tematické kategorie, které odpovídají základním pilířům práce FSC:


Mysli na lesy
Člověk a příroda
Flora a fauna

Fotografie můžete přihlásit do soutěže nejpozději do 15. listopadu 2021 (včetně) prostřednictvím nahrávacího formuláře na webu www.myslinalesy.cz

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 • Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři fotografie do každé ze soutěžních kategorií
 • Účastníci soutěže musí mít trvalý pobyt v České nebo Slovenské republice
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořádajících a partnerských organizací a firem, vydavatele časopisu FotoVideo, spolupracovníci redakce, rodinní příslušníci zaměstnanců
 • Uzávěrka fotosoutěže je 15.11.2021 o půlnoci
 • Ceny budou výhercům předány osobně nebo zaslány poštou na předem ověřenou korespondenční adresu
 • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné
 • Fotografie budou přijímány pouze přes nahrávací formulář na webu www.myslinalesy.cz, a to do 15.11.2021
 • Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení soutěžícího, označení kategorie (číslem) bez diakritiky místo mezer v názvu uvádějte pomlčky, např: „Jan-Novak-1-nazev-snimku.jpg“
 • Zaslané fotografie musí mít velikost alespoň 2000 px na jejich kratší straně, maximální velikost jedné nahrávané fotky je omezena na 12 MB
 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:
  • fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu
  • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže níže
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny
 •  Do soutěže nebudou zařazeny snímky, které:
  • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
  • byly dle informací dostupných organizátorovi soutěže pořízeny jiným autorem, než je účastník soutěže,
  • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením,
  • by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora soutěže FSC ČR (Fairwood z. s.)
 • Vítěze soutěže ve všech kategoriích vybere porota složená ze zástupců pořadatele soutěže, partnerů fotosoutěže a profesionálních fotografů
 • Soutěžícím zůstávající autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat zaslané fotografie zdarma bez nároku autora na honorář pro potřeby prezentace a publicity soutěže a organizátora, a to ve všech materiálech s touto soutěží souvisejících. Soutěžící poskytuje organizátorovi neomezenou licenci k užití fotografií k propagaci organizátora.
 • Organizátor si vyhrazuje právo nakládat s fotografiemi po skončení soutěže podle vlastního uvážení a použít je ke svým marketingovým účelům bez dalšího souhlasu účastníka. Zasláním fotografie poskytuje účastník soutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití i pro účely organizátora, a to po dobu trvání autorských práv k dané fotografii.
 • Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora soutěže a mediálních partnerů soutěže.
 • Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám.
 • V případě pořádání výstavy budou autoři fotografií o přípravách výstavy informováni a bude dohodnut další postup.
 • V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název, pokud jej fotografie má.
 • Výsledky soutěže budou zveřejněny na webu pořadatele www.czechfsc.cz a na facebookovém profilu pořadatele www.facebook.com/czechfsc.cz
 • Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas pořadateli soutěže a mediálnímu partnerovi se zpracováním osobních údajů (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) společností k činnostem, souvisejícím s vedením soutěže a informováním o jeho akcích. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zpracovatelem osobních údajů bude společnost FSC ČR Fairwood z.s). Soutěžící má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. V případě, že se domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu se zákonem, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Pořádání fotosoutěže podpořilo Ministerstvo životního prostředí. 
Informace nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

ceny

Na vítěze čekají ceny od partnerů soutěže – společností Canon, IKEA , Joby, Lowepro, Manfrotto a časopisu FotoVideo.

1. místo
Fotoaparát Canon EOS R100 (všechny kategorie)
2. místo
Fotografické příslušenství Manftotto (1. kategorie)
Fotografické příslušenství Joby (2. kategorie)
Fotografické příslušenství Lowepro (3. kategorie)
3. místo
Voucher pro nákup v IKEA v hodnotě 5000 Kč (1. kategorie)
2x vstupenka do Dejvického divadla + balíček od FSC ČR (2. kategorie)
workshop s Martinem Rakem (3. kategorie)
speciální cena
Autoři všech vítězných fotografií dostanou roční předplatné časopisu FotoVideo