Odpovědi na nejčastější otázky o FSC a přírodě blízkém lesním hospodaření

Co to je FSC?
Certifikační systém lesního hospodaření a zpracovatelského řetězce FSC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástupců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchodníků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení domorodých obyvatel, odborů a certifikačních organizací z celého světa. Základní myšlenkou organizace FSC je podporovat  
 • environmentálně odpovědné,
 • sociálně přínosné a
 • ekonomicky životaschopné
obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

Od vzniku FSC vznikla celá řada certifikačních systémů, které ovšem často nesplňují základní kritéria pro důvěryhodný certifikační systém, jako jsou otevřenost všem stranám, transparentnost, nezávislost na průmyslu a nepožadují skutečné zlepšení lesního hospodaření. Pro svou otevřenost a transparentnost si FSC zachovává podporu nevládní ekologických a sociálně orientovaných nevládních organizací i progresivní části lesnicko-dřevařského odvětví.

Co to je FSC certifikace?
Certifikace FSC představuje důvěryhodný systém 1. lesní certifikace a 2. certifikace zpracovatelského řetězce s celosvětovou působností. Díky své transparentnosti, otevřenosti všem zájmovým skupinám a díky striktním sociálním a ekologickým standardům má FSC podporu největších environmentálních organizací jako WWF, Friends of the Earth nebo Greenpeace, stejně jako velkých obchodních řetězců, jako je Hornbach, IKEA, B&Q či Home Depot.

1. Lesní certifikací systémem FSC se rozumí proces kontroly konkrétního lesa za účelem zjištění, zda-li je obhospodařován v souladu se standardem FSC. Jestliže tomu tak je, má vlastník lesa právo používat pro dřevo ze svého lesa logo, které na trhu jeho dřevo odliší od dřeva nejasného původu. Rozloha lesů certifikovaných systémem FSC velmi rychle roste. V červnu 2017 bylo celkem certifikováno přes 200 milionů hektarů lesa v 84 zemích světa. Z toho zhruba polovina rozlohy připadá na Evropu.

2. Prostřednictvím certifikace zpracovatelského řetězce (C-o-C, chain of custody) je možno zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů s certifikátem FSC. V praxi to znamená, že každý zpracovatel ve zpracovatelském řetězci od lesa k zákazníkovi musí získat certifikát FSC. To dává zákazníkovi jistotu, že kupuje výrobek z šetrně obhospodařovaných lesů. Výrobků s logem FSC rapidně roste: dnes lze najít desítky tisíc výrobků s logem FSC téměř v každém obchodě. Certifikát FSC má dnes oprávnění používat přes 31 000 firem ve zpracovatelském řetězci (dřevozpracovatelé mající certifikát FSC). Na trhu najdeme FSC certifikované hračky, nábytek, okna, dveře, zahradní nábytek, nábytek do domácností, kanceláří, potřeby pro kutily, tetrapak obaly na potraviny, ubrousky, papírové hygienické potřeby, kuchyňské náčiní a stavějí se domy a mosty ze dřeva FSC. Velký rozmach zaznamenává výroba certifikovaného papíru a vydávání knih, časopisů a jiných publikací na FSC papíru.

Jaké jsou principy FSC certifikace?

Mezinárodní principy a kritéria FSC

FSC vychází z deseti mezinárodních principů a padesáti šesti upřesňujících kritérií, vytvořených mezinárodní organizací FSC. Ty jsou podkladem pro vytváření FSC standardu lesního hospodaření v dané zemi. Také v České republice jsou tyto mezinárodní principy a kritéria FSC adaptovány na místní podmínky. Jednotlivé indikátory pak specifikují požadavky principů a kritérií pro přírodní a socioekonomické podmínky v České republice.

Princip 1: Dodržování zákonů a principů FSC
Lesní hospodaření musí respektovat všechny příslušné zákony dané země i mezinárodní úmluvy a smlouvy, které se daná země zavázala dodržovat, a musí vyhovět všem principům a kritériím FSC.

Princip 2: Vlastnická a uživatelská práva a povinnosti
Dlouhodobá vlastnická práva a práva na užívání pozemků a lesních zdrojů musí být jasně definována, zdokumentována a právně zakotvena.

Princip 3: Práva domorodých obyvatel
Musí být uznána a respektována zákonná a zvyková práva domorodých obyvatel vlastnit, užívat a hospodařit se svou půdou, územím a zdroji. Princip není v České republice aplikovatelný.

Princip 4: Vztahy k místnímu obyvatelstvu a práva zaměstnanců
Podniky lesního hospodaření musí zachovávat nebo zvyšovat dlouhodobý sociální a ekonomický blahobyt lesních dělníků a místních komunit.

Princip 5: Užitky z lesa
Lesní hospodářská opatření musí podněcovat účelné využívání rozmanitých produktů a funkcí lesa tak, aby byla zajištěna jeho ekonomická životaschopnost a celá řada environmentálních a sociálních užitků.

Princip 6: Vliv na životní prostředí
Hospodaření v lesích musí zachovávat biologickou rozmanitost a s ní spojené hodnoty, vodní zdroje, půdu i jedinečné a křehké ekosystémy a krajinné celky, a zajišťovat tak ekologické funkce a integritu lesa.

Princip 7: Hospodářský plán
Musí být písemně vypracován, naplňován a aktualizován hospodářský plán, přiměřený rozsahu a intenzitě zásahů. Musí být jasně určeny dlouhodobé cíle lesního hospodaření a stanoveny prostředky, jak jich dosáhnout.

Princip 8: Monitoring a hodnocení
S ohledem na rozsah a intenzitu lesního hospodaření musí být prováděn monitoring, který bude podkladem pro hodnocení stavu lesa, výnosů lesních produktů, zpracovatelského řetězce (chain of custody), hospodářských opatření a jejich sociálních a environmentálních dopadů.

Princip 9: Zachování lesů s vysokou ochranářskou hodnotou
Hospodářské zásahy v lesích s vysokou ochranářskou hodnotou musí zachovávat nebo rozvíjet charakteristické znaky, jimiž se tyto lesy vyznačují. Rozhodnutí, která se vztahují na lesy s vysokou ochranářskou hodnotou, musí být vždy zvažována na základě principu předběžné opatrnosti.

Princip 10: Plantáže
Plantáže musí být plánovány a obhospodařovány podle principů a kritérií 1 – 9 a principu 10 a jeho kritérií. Plantáže sice mohou v mnoha směrech znamenat sociální a ekonomický přínos a mohou přispět k uspokojování celosvětové potřeby lesních produktů, měly by však být pouze doplňkovou součástí hospodaření v přirozených lesích, snižovat tlak na jejich využívání a podporovat jejich obnovu a ochranu.
Jak pomáhá FSC certifikace při adaptaci lesů na klimatické změny?
Již v roce 2017 vydala Komise pro životní prostředí AV ČR stanovisko, ve kterém píše: „Na půdorysu ekonomických, environmentálních a sociálních zájmů vytvořilo FSC pravidla, která požadují pěstování odolných, prostorově a druhově bohatých lesů neohrožujících půdu a dbajících na vodní režim v krajině, vázání uhlíku a biodiverzitu. FSC tak může na rozdíl od jiných existujících nástrojů garantovat zlepšení stavu lesů a lépe je připravit na změny klimatu tak, jak to i odpovídá opatřením schváleným pro lesy v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu (usnesení vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017).“

Pravidla certifikace FSC v ČR např.:

 • zaručují rychlejší obnovu naprosto změněného druhového složení lesů (dnes dominují smrky a borovice, ale přirozeně by v lesích dominovaly buky, duby a jedle),
 • výrazně omezují používání holosečí a požadují těžit stromy jemnějšími metodami (tím dochází k výškové a věkové diferenciaci a zvýšení odolnosti lesů),
 • požadují ponechávat část stromů k dožití a zetlení a část lesů samovolnému vývoji,
 • zakazují obnovovat lesní odvodňovací kanálky,
 • omezují požívání nebezpečných chemických látek.

  Detailnější informace najdete v úvodních prezentacích sborníku z konference z roku 2018 ve Křtinách.

Jaké jsou projevy a důsledky klimatických změn?
Projevy globálních klimatických změn, jež byly dříve považovány spíše za abstraktní riziko, můžeme již několik posledních let pozorovat také v České republice. Průměrná roční teplota je v posledních letech vyšší o 2 °C a v posledních 5 letech spadlo v průměru o 15 % méně srážek. Když už byl rok srážkově průměrný, tak rozložení srážek během roku bylo pro lesy nepříznivé. V době, kdy stromy začínají na jaře růst a následně i plodit, tak bylo větší sucho a v letních měsících pak prudké deště a bouřky sice statisticky dorovnaly průměrný úhrn srážek, ale takové intenzivní přívaly není schopna půda a krajina dostatečně zachytit.

České lesy jsou dlouhodobě ve špatném zdravotním stavu a mají naprosto změněnou druhovou skladů stromů. Přirozeně by byly tvořeny převážně buky, duby a jedlemi a však dnes dominuje smrk s borovicí. Smrk je dřevina uzpůsobená na život vysoko v horách, kde vydatně prší a smrky tam mají dostatek vláhy. Vzhledem k tomu, že se rozsáhlé smrkové monokulturní oslabené lesy vyskytují i v mnohem nižších nadmořských výškách než je jejich přirozený výskyt, tak jsou výše popsanou klimatickou změnou oslabeny ještě více a snadno podlehnou svým škůdcům. Primárně z těchto, ale i z dalších důvodů, jsme nyní bohužel svědky plošného hynutí lesů v ČR.

Další projevy klimatických změn v České republice:

 • mizejícími rostlinnými a živočišnými druhy
 • extrémní výkyvy počasí
 • prodloužením vegetačního období
 • posunem vegetačních zón
 • zvýšeným výparem z půdy i transpirací rostlin
 • zvýšenou teplotou půdy

  Detailnější informace najdete v úvodních prezentacích sborníku z konference z roku 2018 ve Křtinách.

Proč si vybírat výrobky s logem FSC?
Lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety. Vědci odhadují, že ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstalo už jen asi 22 % plochy původních pralesů. Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze dvou Českých republik, na níž žijí tisíce druhů rostlin a živočichů. Velmi vážný problém představuje nelegální těžba. Odhaduje se, že v brazilské Amazonii je 80 % stromů pokáceno nezákonně. Zhruba polovina tropického dřeva dováženého do zemí Evropské unie pochází z nelegálních zdrojů. Ani české a evropské lesní hospodaření se často nevyhýbá nešetrným lesnickým praktikám. Také v naší zemi stále ještě na mnoha místech určují krajinný ráz přírodnímu stavu vzdálené, uměle vysazené, převážně smrkové a borové monokultury, které špatně odolávají klimatickým změnám a kalamitám. Zdravotní stav českých lesů patří k nejhorším v Evropě, lesy mají sníženou schopnost zadržovat srážky či čelit přemnožení kůrovce.

Díky vysokým ekologickým a sociálním požadavkům a důkladnému systému kontroly jejich plnění, zaručuje certifikát FSC zákazníkovi, že dřevo či výrobek ze dřeva s visačkou FSC pochází z šetrně obhospodařovaného lesa. FSC má proto podporu největších ekologických organizací, jako Světový fond na ochranu přírody (WWF), Friends of the Earth (v Česku Hnutí DUHA) nebo Greenpeace, i velkých obchodních řetězců jako IKEA, Hornbach či Jysk, které FSC výrobky nabízejí.

Kde mohu koupit FSC výrobky?

Na trhu jsou v současnosti již desetitisíce druhů výrobků s označením FSC. Tuzemské obchody nabízejí stovky druhů FSC výrobků jako jsou: zahradní nábytek, násady na nářadí, desky, schody, parkety, podlahy, hračky či kancelářský papír. Česká nakladatelství začínají tisknout některé knihy na FSC papíře. Visačka FSC pro nás znamená záruku, že svým nákupem nepřispíváme k devastaci lesů či pralesů ani nepodporujeme nezákonnou těžbu dřeva.  Při nákupu výrobků ze dřeva se proto prodejce ptejte na záruku jejich bezvadného původu – značku FSC. Podle průzkumu trhu na jaře roku 2006 nabízely nejvíce FSC výrobků řetězce Hornbach, Jysk, OBI a Bauhaus. Mapu obchodů s FSC výrobky najdete zde.

Jak poznám FSC výrobky?
Jak poznám FSC výrobky? Výrobky s certifikátem FSC je označeny třemi typy loga - štítků:     FSC 100% – naleznete pouze na výrobcích, které jsou čistě z dřeva a papíru pocházející z šetrně obhospodařovaných lesů podle pravidel FSC.     FSC mix – znamená, že výrobky takto označené obsahují mix surovin z FSC certifikovaných lesů a/nebo recyklované suroviny a/nebo odpovědných zdrojů.     FSC Recyklováno – označuje výrobky pocházející výhradně z recyklovaného dřeva nebo papíru.
Pod logem je vždy uvedeno licenční číslo firmy, která výrobek vyrobila nebo prodává. Konkrétního výrobce/prodejce můžete dohledat na mezinárodní databázi držitelů certifikátu.
Co je třeba splnit pro získání certifikátu FSC?
Udělení certifikátu pro vlastníky lesů je podmíněno dodržováním Českého standardu FSC. Detailní popis jednotlivých kroků vedoucích k získání certifikátu lesního hospodaření najdete zde.  
Jak FSC certifikace probíhá? Kdo certifikuje?
Podmínky pro získání certifikátu FSC pro vlastníky lesů a zpracovatelské podniky se liší. Udělení certifikátu pro vlastníky lesů je podmíněno dodržováním Českého standardu FSC, který vychází z celosvětově platného mezinárodního standardu FSC. U podniků ve spotřebitelském řetězci se hodnotí, jak je při výrobě odděleno certifikované dřevo (výrobky z něj) od necertifikovaného či jak jsou dodržovány minimální certifikované podíly. Detailní popis jednotlivých kroků certifikace.

Kdo vytváří standardy FSC?

Organizace FSC vytvořila 10 celosvětově platných principů a 56 kritérií pro lesní hospodaření. Na jejich základě jednotlivé národní pobočky FSC ve spolupráci s odborníky vytvářejí národní standardy FSC. V zemích, kde dosud nebyl vytvořen či schválen národní standard FSC, certifikují certifikační firmy na základě obecných standardů, vycházejících z mezinárodního standardu FSC. Pro Českou republiku byl již národní pobočkou FSC ČR vytvořen Český standard FSC, podle kterého se od 30. srpna 2006 certifikují lesní majetky FSC.

Kdo certifikaci FSC provádí, když ne vy?

Aby byla zachována nezávislost a nestrannost, neprovádí FSC certifikaci samo (ani prostřednictvím svých národních poboček jakou je FSC ČR). Certifikací se zabývají certifikační firmy. Tyto firmy jsou za předem jasně stanovených podmínek akreditovány ústředím FSC a jejich práce je dále pravidelně kontrolována. V současné době nabízí certifikační audity 18 akreditovaných certifikačních firem.
Jak je rozšířené FSC v ČR a zahraničí?
V červenci 2019 bylo systémem FSC certifikováno více než 200 mil. hektarů lesů v 86 zemích světa. Z toho téměř polovina rozlohy připadá na Evropu, kde nejvíce certifikovaných lesů najdeme ve Švédsku, Polsku, Chorvatsku, Velké Británii, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku a Německu. Certifikátem FSC se zároveň mohlo pochlubit více než 37 tisíc podniků ve zpracovatelském řetězci v 125 zemích světa. Více informací o stavu certifikace FSC ve světě.
V České republice vlastní prestižní certifikát Školní lesní podnik Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity ve Křtinách u Brna, Lesy města Prahy, Lesy města Brna, sdružení obecních a soukromých lesů Svitavsko, Správa Krkonošského národního parku a další lesní podniky jej zvažují nebo jsou právě v certifikačním procesu. Celková plocha FSC certifikovaných lesů je v červnu 2019 více než 65 tis. ha a certifikát FSC vlastnilo celkem 277 dřevozpracujících firem (bez multisite certifikátů). Aktuální databázi všech certifikovaných subjektů najdete zde.
Jak je FSC ČR financováno?
FSC ČR (Fairwood. z.s.) má vícezdrojové financování. Z části je financováno z poplatků za certifikáty ve spolupráci mezinárodní centrálou FSC. Dále získává své finanční zdroje pro své aktivity od nadací, mezinárodních institucí a podpůrných členů sdružení. Dosud nás podpořily například: Operační program Vzdělávání pro konkurencechopnost, Norské finanční mechanismy, MŽP, SFŽP, JMK, Světový fond pro ochranu přírody (WWF), Přátelé Země - Friends of the Earth International, Nadace Partnerství, Nadace Rozvoje občanské společnosti, Grassroots Foundation, Hatzfeld Foundation, Heinrich Boell Stiftung, Stichting DOEN, Nizozemská ambasáda v Praze, Česko - německý fond budoucnosti, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.